Adocka AB

May 14 2018

Uppdatering

Dags för en uppdatering om vad som är nytt i Adocka den senaste tiden.

v1 av Oneflow integration klar

Adocka har gjort en integration mot Oneflow för digitala avtal och dokument. Om ni har ett Oneflow konto så finns där möjlighet att koppla till Adocka. När ni lägger till Adocka så får ni en API nyckel som ni sedan lägger in i modulen Oneflow i Adocka. Efter det så kan ni skapa avtal och andra digitala dokument inifrån Adocka för att skriva avtal med kund, eller konsulter, anställda eller andra kontakter. Denna integreras även i andra delar av Adocka, som på kontaktkort, i rekryteringsflöde, och behov/bokning.

v1 av arbetspass klar

Version 1 av Adockas verktyg för arbetspass är nu klar. Där de enklare går att hantera och skapa arbetspass. Denna är integrerad med behov/bokning. För att följa resterande flöde i Adocka.

v2 av Adocka rekrytering är klar

I Adocka rekrytering så kan du rekrytera personal. Adocka rekrytering kan användas av företag som rekryterar personal åt kund, eller egen personal. Adocka rekrytering har även integrerats med Oneflow och behov & bokning för att rekrytera kandidater för bemanning av behov i Adocka, samt skriva avtal. Arbetsannonser kan enkelt publiceras på webben och delas via sociala medier och via email för att snabbt och enkelt få in ansökan från kandidater i ett strukturerat rekryteringsflöde, samt bokning till behov i Adocka.

v4 av skicka Email är klar

Vi har byggt om hela motorn för att skicka email. Har även lagt till möjligheten att bifoga attachments, välja mall som är anpassat till eventuell datamodell samt välja mellan gamla typer av mallar eller nya typer av mallar.

v4 av skicka Sms är klar

Vi har byggt om hela motorn för att skicka sms. Har även lagt till möjligheten att välja mall som är anpassat till eventuell datamodell samt välja mellan gamla typer av mallar eller nya typer av mallar.

Uppdatering av Adockas verktyg för GDPR

Vi har sedan i höstas arbetat på verktyg för GDPR för våra kunder. Och integrerat det i kommunikation och kontaktinformation. Vi har nu börjat rulla ut detta med följande funktionalitet.

 • Möjlighet att lägga in användarvillkor och integritetspolicy

 • Möjlighet att sätta upp villkor för GDPR med förfallotid etc. Dessa dyker upp på respektive kontaktkort och kan ställas in manuellt eller automatiskt efter att användarvillkor och integritetspolicy har accepterats.

 • Loggning om personlig information delas med tredje part.

 • Möjlighet att skicka säkra meddelanden till valfri adress (ej i produktion ännu).

  • Personlig information bör ej skickas via e-post. Vi har därmed utvecklat en lösning där det istället skickas en länk till mottagaren av meddelandet, medan meddelandet sparas på våra säkra servrar och mottagaren kan klicka på länken för att läsa meddelandet via krypterad access, och raderas därefter. Meddelandet kan även vara lösenordsskyddat, där länken skickas i ett email, medan en pinkod skickas via sms för extra säkerhet.

 • Möjlighet att begära medgivande av alla kontakter i Adocka, och GDPR inställningarna för respektive kontakt uppdateras automatiskt.

 • Möjlighet att ladda ner personlig information från kontaktkort i xml och json format.

Läs mer om hur vi möter GDPR

Möjlighet att hantera splittar på ett bättre sätt för bokningar.

Nu är det möjligt att specificera hur stor del den ansvarige för en bokning splittar med en annan användare. Dessa splittar kan därefter ses i arbetsrapport, json export och xml export.

Möjlighet att ladda ner rådata för behov/bokningar i Json och Xml format.

Nu är det möjligt att ladda ner komplett info om valda behov/bokningar till dataformat som Json och Xml direkt från ekonomi delen i Adocka. Dessa kan sedan användas till analys, eller importeras i Excel eller Power Bi etc.

Läs mer om hur du öppnar datafilen i Excel:

https://support.office.com/sv-se/article/ansluta-till-en-xml-fil-power-query-78bbe5b5-ebf2-4036-bdcb-72ea47f34ee3?NS=EXCEL&Version=16&SysLcid=1053&UiLcid=1053&AppVer=ZXL160&HelpId=xlmain11.chm22113&ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE

Har släppt 2 nya kontinuerliga jobb som kan aktiveras under inställningarna

 • Skicka ut information om nästa veckas uppdrag till bokade konsulter automatiskt varje vecka.

 • Skicka påminnelse om tidrapport automatiskt varje vecka till konsulter som inte har tidrapporterat föregående veckas uppdrag.

Har släppt ett 15 tal nya microtjänster som kan kopplas på när saker händer i Adocka. Under händelser i inställningarna.

v3 av Adockas verktyg för ruttplanering av leveranser är klar

En stor uppdatering av ruttplaneringen, där olika rutter har olika färger, och masshantering för att lägga nya rutter för leveranser osv.

Omorganisation och vidareutveckling av tidgrupper i inställningarna

Nu är det möjligt att sätta löneart, kostnadsställe, försäljningskonto på respektive tidgrupp i inställningarna. Vid ändring av dessa så synkas ändringen med de bokningar som använder tidgruppen. Om inställningar för kostnadsställe och konto är inställt under 'Övriga inställningar' så används dessa istället för inställningar på respektive tidgrupp. Det går nu även att välja på en tidgrupp om den ej ska vara pensionsgrundande, vilket innebär att pension ej beräknas för tidgruppen.

Möjlighet att ändra tidgruppsprofil på befintlig behov/bokning

Inne på ett behov bokning är det nu möjligt att ändra tidgruppsprofil till en annan. Detta ändrar därmed underlaget för priser, ersättning och tidrapporten. Detta kan göras så länge inte bokning är tidrapporterad, fakturerad eller ersättning är utbetald.

Vidareutveckling av gränssnittet för ett betalunderlag

Möjlighet att se totalt antal timmar för tidrapporter

I behov & bokning och ekonomi så är det nu en summering av totalt antal timmar för alla tidrapporter i listan. Så enklare att se summering per kund, eller konsult, för period etcetc

Gränssnitt för att publicera nyheter på webbplats

Nu finns det gränssnitt i Adocka, under applikationer där det går att skriva nyhetsinlägg. Dessa går sedan att använda på webbplats för att visa nyhetsflöde.

Omarbetad Google maps för att visa adresser/kontakter på karta.

Möjlighet att lägga in affärsenheter i inställningarna. 

Möjlighet att lägga in team och affärsområden i inställningarna. Dessa är sedan tillgängliga för behov och bokningar.

Modul för att lägga till och ta bort lönearter

Dessa kan sedan användas för tidgrupper för behov/bokning

Möjlighet att ändra tidgruppsprofil för en befintlig bokning

Möjlighet att presentera kandidat via E-post

Inne på ett konsultkort så finns nu möjligheten att presentera kandidat för kund, samt bifoga dokument som är sparade på konsultkortet etc.

Möjlighet att ladda ner produktdata samt leveransdata i Json samt Xml format

Möjlighet att skicka ut användarvillkor & integritetspolicy till alla kontakter, och få acceptans

Under inställningarna för GDPR så går det att skicka ut email till samtliga kontakter, med unik länk till användarvillkor och integritetspolicy för att få godkännande från kontakter. Vid godkännande så uppdateras inställningarna för respektive kontakts "Grund för personuppgifter".

Ett 100 tal nya API funktioner i vårt API

Övrigt 

ca 600 övriga features, justeringar av performance, loggning, buggfixar, arkitekturförändringar etc.

Mvh

Mattias

Feb 02 2018

Större uppdatering

Vi har i veckan produktionssatt en större uppdatering av Adocka. Vi uppdaterar normalt Adocka varje vecka med justeringar och

förändringar, denna gång har vi produktionssatt en lite större uppdatering än vanligt.

Här är några av de delar som inkluderas.

Stort arbete med sökindex

 • Söka på fortnox kundnummer
 • Söka på kostnadsställe
 • Söka på bank
 • Söka på customfields (ej i produktion ännu)
 • Kunna sätta ordning i sökresultat

Optimerad synk av sökindex för kontakter

Mer optimerad synk av personuppgifter till sökindex när olika delar uppdateras

 • Kompetenser
 • Kommentarer
 • Bank
 • Kontaktfilter
 • Utbildning
 • Erfarenhet
 • Profession
 • Övriga personuppgifter etcetc

Stort arbete med performance

Den största performanceuppdateringen de 8 senaste månaderna över hela linjen, men primärt för

 • Fakturor/betalningar
 • Behov bokning
 • Ekonomi
 • Sökning av konsulter, kunder, kontakter
 • Kontaktkort etc

Vi har lyckats korta ner svarstiderna över hela linjen med ca 30%, och vissa förfrågningar/requests går flera hundra 100% snabbare. Vi har i detta arbete behövt göra lite större förändringar i kärnan och infrastrukturen av Adockas plattform. Några kunder har märkt av försening i uppdatering av status i listorna med fakturaunderlag och behov/bokning i och med detta i veckan, det ska vara justerat nu. Vi fortsätter vårt kontinuerliga arbete med att trimma vår plattform så långt det är fysiskt möjligt utan att ge avkall på säkerhet, rättigheter, hantering av stora mängder data osv.

Public preview av arbetspass

Vi har under lång tid arbetat med en version för att arbeta med arbetspass

 • Möjlighet att skapa, hantera, söka, tillsätta kandidater, och boka individuella pass
 • Integration med behov/bokning.
 • Integration med Ekonomi för summering och rapporter, fakturering och utbetalning av ersättning.

Det kommer mer finputsning av arbetspass, men ska gå att använda från idag. Installeras under moduler i inställningarna.

En tidig beta av Rekrytering v2

Vi har nu kommit långt i nästa version av vår tjänst för rekrytering. Den nya tjänsten för rekrytering kommer att kunna användas för vanlig rekrytering, samt rekrytering till bemanningsbehov som finns i Adocka.

Hälften av utvecklingen klar av Adockas tjänster för GDPR som släpps i mars

Möjlighet att skapa generella kontaktfilter, och koppla ihop kontaktfilter med område expertis

 • Kontaktfilter har tidigare varit kopplade till en viss typ av kontakt. Nu går det även att skapa generella kontaktfilter som gäller för alla kontakttyper.
 • Område expertis kan kopplas ihop med ett specifikt kontaktfilter. Om ett kontaktfilter väljs vis sök av kontakter, så visas alla kopplade område expertis, samt alla område expertis som inte är kopplade till ett specifikt kontaktfilter

Uppgradering av Adocka Identity

Vi har uppgraderat vår inloggningstjänst till nästa version av vårt serverramverk för att enklare ha möjlighet att integrera externa applikationer, och få ökad performance, stabilitet och ytterligare säkerhetslager.

Migrering av kommentarer till ny typ av lagring

Kommentarer, påminnelser, taggar har sedan länge hanterats i en tidigare typ av lagring. Kommentarer har nu flyttats över till en modernare lagringsplats för snabbare hantering, och enklare backup och stabilare tillgång och underhåll.

Integration med Oneflow

Vi håller på att skapa en modul för integration med Oneflow för att skicka digitala dokument och avtal. Modulen är inte klar men beräknas vara klar i slutet av februari.

Påminnelse om kvalitetskontroll som förfaller

Inne på konsulter och kunder så kan man genomföra kvalitetskontroll, när ngt av dessa kvalitetskrav förfaller så skickas det ett email med information till den som har genomfört kontrollen (om det är ett kvalitetskrav med förfallodatum).

Förbättringar av import av konsulter, kunder och kontakter

Import av konsulter, kunder och kontakter är förbättrad med bättre köhantering, och validering, och uppdatering av sökindex.

Förbättrad masshantering av konsulter, kunder och kontakter

Förbättrad masshantering vid uppdatering av ett stort antal konsulter, kunder och kontakter. Dvs om du väljer många kunder, och genomför en aktivitet, tex tilldelar en ansvarig, eller rättighet, tagg, eller kontaktfilter etc..

Möjlighet att skapa kontakt/ringlista utifrån leveranser

Möjlighet att koppla ihop generella prisprofiler i inställningarna med kunder

Möjlighet att specificera löneart för tidgrupper i inställningarna

Nov 14 2017

Skapa en Adocka Connected Web App – Del 1

Hej, vi har fått ett antal förfrågningar om hur man skapar en webbapplikation som är kopplad till Adocka. Eller hur jag kopplar min befintliga webbapplikation till Adocka. Här visar jag i en video hur du kan skapa en enkel extern webbapplikation som är kopplad till ditt konto i Adocka.


Vi avslutar med att ladda upp den till Microsoft Azure


Se webbapplikationen live på Microsoft Azure:

http://demowebb20171116111941.azurewebsites.net/


Jag har laddat upp källkoden till Github, om du vill ladda ner och testa eller bygga vidare själv.

Källkod på Github:

https://github.com/matengo/Adocka-Connected-Asp.Net-Core-Web-App


Video:


Exempel på utvecklingsmiljö


Kod/lighteditor för Mac, Windows och Linux

Visual Studio Code

Full utvecklingsmiljö för Windows

Visual Studio

Full utvecklingsmiljö för Mac

Visual Studio for MacMvh

//Mattias

Sep 26 2017

Skapa kontakt/ringlista

Ny version av kontakt eller ringlista för att snabbt bearbeta konsulter, kunder eller kontakter.


Aug 14 2017

Adocka rekrytering

Efter många månaders utveckling och testning så släpper vi nu vårt verktyg för rekrytering. Skapa dina arbetsannonser och dela annonser på internet och via sociala medier. Hantera ansökningar i en strukturerad process fram till en lyckad rekrytering.


Bullets

 • Passar alla företag som rekryterar personal
 • Trött på att få mailkorgen full med ansökningar
 • Integrerat med sociala medier
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google plus


Testa och ge oss gärna feedback om vidare förbättringar


//Mattias

Apr 20 2017

Automatisera återkommande jobb

Under “återkommande jobb” i inställningarna så har du möjlighet att sätta upp ett eller flera jobb som körs vid valfritt intervall.


2017-04-20


Det finns nu några tjänster att välja på tex:

 • Skicka fakturaunderlag till Fortnox
 • Hämta information om betalda fakturor, Fortnox
 • Skicka påminnelse om tidrapport
 • Skicka grattishälsning på födelsedagen
 • Skicka påminnelse om kvalitetskrav som förfaller

Vi skapar kontinuerligt små tjänster som du kan kan använda för dina återkommande jobb. Har du ett förslag? Skicka ett mail till supporten.


Vad ska du göra av den tid du sparar? Winking smile


Happy business